دلار امروز 251,083 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 251,083 ریال امروز هجده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:34:47 قیمت یورو 295,823 دویست و نود و پنج هزار و هشت صد و بیست و سه ریال قیمت پوند 349,593 سیصد و چهل و نه هزار و پانصد و نود و سه ریال