دلار امروز 250,380 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 250,380 ریال امروز هفده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:35:18 قیمت یورو 295,120 دویست و نود و پنج هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 348,890 سیصد و چهل و هشت هزار و هشت صد و نود ریال