دلار امروز 249,830 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 249,830 ریال امروز بیست و پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:04 قیمت یورو 302,710 سیصد و دو  هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 367,050 سیصد و شصت و هفت هزار وپنجاه ریال