دلار امروز 249,827 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 249,827 ریال امروز چهارده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:31:32 قیمت یورو 295,940 دویست و نود و پنج هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 350,410 سیصد و پنجاه هزار و چهار صد و ده ریال