دلار امروز 249,690 ساعت 19:54

قیمت زنده دلار 249,690 ریال امروز بیست و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 19:54:17 قیمت یورو 294,850 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 351,220 سیصد و پنجاه و یک هزار و دویست و بیست ریال