دلار امروز 249,380 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 249,380 ریال امروز هشت تیر هزار و چهارصد ساعت 18:34:57 قیمت یورو 291,910 دویست و نود و یک هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 349,670 سیصد و چهل و نه هزار و ششصد و هفتاد ریال