دلار امروز 249,290 ساعت 18:48

قیمت زنده دلار 249,290 ریال امروز نوزده تیر هزار و چهارصد ساعت 18:48:31 قیمت یورو 294,430 دویست و نود و چهار هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 351,120 سیصد و پنجاه و یک هزار و صد و بیست ریال