دلار امروز 249,090 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 249,090 ریال امروز بیست تیر هزار و چهارصد ساعت 18:34:13 قیمت یورو 292,810 دویست و نود و دو  هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 350,840 سیصد و پنجاه هزار و هشت صد و چهل ریال