دلار امروز 248,750 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 248,750 ریال امروز بیست دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:32:16 قیمت یورو 305,180 سیصد و پنج هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 338,460 سیصد و سی و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال