دلار امروز 248,550 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 248,550 ریال امروز بیست و دو دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:36:39 قیمت یورو 302,510 سیصد و دو  هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 338,030 سیصد و سی و هشت هزار وسی ریال