دلار امروز 248,401 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 248,401 ریال امروز بیست و دو تیر هزار و چهارصد ساعت 18:31:26 قیمت یورو 294,850 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 345,070 سیصد و چهل و پنج هزار وهفتاد ریال