دلار امروز 248,190 ساعت 18:42

قیمت زنده دلار 248,190 ریال امروز سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:42:03 قیمت یورو 288,575 دویست و هشتاد و هشت هزار و پانصد و هفتاد و پنج ریال قیمت پوند 343,750 سیصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال