دلار امروز 247,590 ساعت 17:52

قیمت زنده دلار 247,590 ریال امروز یازده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:52:01 قیمت یورو 296,110 دویست و نود و شش هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 357,950 سیصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال