دلار امروز 247,570 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 247,570 ریال امروز شش آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:37:30 قیمت یورو 294,910 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 333,140 سیصد و سی و سه هزار و صد و چهل ریال