دلار امروز 247,532 ساعت 18:40

قیمت زنده دلار 247,532 ریال امروز بیست و چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 18:40:15 قیمت یورو 295,392 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و نود و دو  ریال قیمت پوند 345,602 سیصد و چهل و پنج هزار و ششصد و دو  ریال