دلار امروز 247,290 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 247,290 ریال امروز بیست و شش تیر هزار و چهارصد ساعت 18:35:59 قیمت یورو 288,810 دویست و هشتاد و هشت هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 343,130 سیصد و چهل و سه هزار و صد و سی ریال