دلار امروز 247,271 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 247,271 ریال امروز یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:31:49 قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 342,441 سیصد و چهل و دو  هزار و چهار صد و چهل و یک ریال