دلار امروز 247,060 ساعت 17:49

قیمت زنده دلار 247,060 ریال امروز ده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:49:53 قیمت یورو 297,850 دویست و نود و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 355,920 سیصد و پنجاه و پنج هزار و نه صد و بیست ریال