دلار امروز 246,990 ساعت 18:39

قیمت زنده دلار 246,990 ریال امروز دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 18:39:03 قیمت یورو 287,998 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و نود و هشت ریال قیمت پوند 342,110 سیصد و چهل و دو  هزار و صد و ده ریال