دلار امروز 246,960 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 246,960 ریال امروز بیست و سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:41:36 قیمت یورو 299,480 دویست و نود و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 359,420 سیصد و پنجاه و نه هزار و چهار صد و بیست ریال