دلار امروز 246,960 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 246,960 ریال امروز بیست و چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:39:17 قیمت یورو 299,480 دویست و نود و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 359,420 سیصد و پنجاه و نه هزار و چهار صد و بیست ریال