دلار امروز 246,760 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 246,760 ریال امروز سیزده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:28 قیمت یورو 298,805 دویست و نود و هشت هزار و هشت صد و پنج ریال قیمت پوند 356,700 سیصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد ریال