دلار امروز 246,594 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 246,594 ریال امروز سی و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 18:33:27 قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 341,764 سیصد و چهل و یک هزار و هفتصد و شصت و چهار ریال