دلار امروز 246,490 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 246,490 ریال امروز پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:33:55 قیمت یورو 298,640 دویست و نود و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 355,350 سیصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و پنجاه ریال