دلار امروز 245,790 ساعت 18:36

قیمت زنده دلار 245,790 ریال امروز بیست و سه تیر هزار و چهارصد ساعت 18:36:04 قیمت یورو 294,850 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 343,820 سیصد و چهل و سه هزار و هشت صد و بیست ریال