دلار امروز 245,490 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 245,490 ریال امروز شش تیر هزار و چهارصد ساعت 18:33:40 قیمت یورو 283,449 دویست و هشتاد و سه هزار و چهار صد و چهل و نه ریال قیمت پوند 345,450 سیصد و چهل و پنج هزار و چهار صد و پنجاه ریال