دلار امروز 245,190 ساعت 18:36

قیمت زنده دلار 245,190 ریال امروز بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 18:36:01 قیمت یورو 287,918 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و هجده ریال قیمت پوند 336,390 سیصد و سی و شش هزار و سیصد و نود ریال