دلار امروز 245,190 ساعت 18:35

قیمت زنده دلار 245,190 ریال امروز سی تیر هزار و چهارصد ساعت 18:35:38 قیمت یورو 287,865 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و شصت و پنج ریال قیمت پوند 336,135 سیصد و سی و شش هزار و صد و سی و پنج ریال