دلار امروز 245,190 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 245,190 ریال امروز بیست و هفت تیر هزار و چهارصد ساعت 18:33:17 قیمت یورو 288,320 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و بیست ریال قیمت پوند 340,390 سیصد و چهل هزار و سیصد و نود ریال