دلار امروز 245,040 ساعت 18:08

قیمت زنده دلار 245,040 ریال امروز بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 18:08:55 قیمت یورو 299,800 دویست و نود و نه هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 336,700 سیصد و سی و شش هزار و هفتصد ریال