دلار امروز 244,790 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 244,790 ریال امروز بیست و هشت تیر هزار و چهارصد ساعت 18:31:10 قیمت یورو 287,740 دویست و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 338,240 سیصد و سی و هشت هزار و دویست و چهل ریال