دلار امروز 244,440 ساعت 17:43

قیمت زنده دلار 244,440 ریال امروز دوازده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:43:11 قیمت یورو 292,910 دویست و نود و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 353,290 سیصد و پنجاه و سه هزار و دویست و نود ریال