دلار امروز 244,435 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 244,435 ریال امروز بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد ساعت 18:34:12 قیمت یورو 286,885 دویست و هشتاد و شش هزار و هشت صد و هشتاد و پنج ریال قیمت پوند 345,695 سیصد و چهل و پنج هزار و ششصد و نود و پنج ریال