دلار امروز 244,336 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 244,336 ریال امروز بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد ساعت 18:34:43 قیمت یورو 286,786 دویست و هشتاد و شش هزار و هفتصد و هشتاد و شش ریال قیمت پوند 345,596 سیصد و چهل و پنج هزار و پانصد و نود و شش ریال