دلار امروز 244,140 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 244,140 ریال امروز پنج تیر هزار و چهارصد ساعت 18:31:45 قیمت یورو 282,850 دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 343,670 سیصد و چهل و سه هزار و ششصد و هفتاد ریال