دلار امروز 242,630 ساعت 18:34

قیمت زنده دلار 242,630 ریال امروز یک تیر هزار و چهارصد ساعت 18:34:29 قیمت یورو 283,460 دویست و هشتاد و سه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 341,710 سیصد و چهل و یک هزار و هفتصد و ده ریال