دلار امروز 242,580 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 242,580 ریال امروز سه اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:08 قیمت یورو 293,175 دویست و نود و سه هزار و صد و هفتاد و پنج ریال قیمت پوند 352,470 سیصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و هفتاد ریال