دلار امروز 242,003 ساعت 18:33

قیمت زنده دلار 242,003 ریال امروز سه تیر هزار و چهارصد ساعت 18:33:37 قیمت یورو 283,023 دویست و هشتاد و سه هزار وبیست و سه ریال قیمت پوند 341,163 سیصد و چهل و یک هزار و صد و شصت و سه ریال