دلار امروز 241,990 ساعت 19:21

قیمت زنده دلار 241,990 ریال امروز دو تیر هزار و چهارصد ساعت 19:21:43 قیمت یورو 282,820 دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 342,770 سیصد و چهل و دو  هزار و هفتصد و هفتاد ریال