دلار امروز 241,969 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 241,969 ریال امروز چهار تیر هزار و چهارصد ساعت 18:31:29 قیمت یورو 282,989 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و هشتاد و نه ریال قیمت پوند 341,129 سیصد و چهل و یک هزار و صد و بیست و نه ریال