دلار امروز 241,483 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 241,483 ریال امروز بیست و دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:34:35 قیمت یورو 291,463 دویست و نود و یک هزار و چهار صد و شصت و سه ریال قیمت پوند 350,173 سیصد و پنجاه هزار و صد و هفتاد و سه ریال