دلار امروز 241,030 ساعت 01:58

قیمت زنده دلار 241,030 ریال امروز بیست و چهار خرداد هزار و چهارصد ساعت 01:58:42 قیمت یورو 285,440 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 343,050 سیصد و چهل و سه هزار وپنجاه ریال