دلار امروز 240,450 ساعت 18:39

قیمت زنده دلار 240,450 ریال امروز بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد ساعت 18:39:20 قیمت یورو 282,980 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 343,290 سیصد و چهل و سه هزار و دویست و نود ریال