دلار امروز 239,850 ساعت 18:31

قیمت زنده دلار 239,850 ریال امروز بیست و چهار خرداد هزار و چهارصد ساعت 18:31:08 قیمت یورو 285,498 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و نود و هشت ریال قیمت پوند 343,140 سیصد و چهل و سه هزار و صد و چهل ریال