دلار امروز 239,530 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 239,530 ریال امروز بیست و شش دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:41:43 قیمت یورو 292,430 دویست و نود و دو  هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 328,250 سیصد و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال