دلار امروز 238,660 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 238,660 ریال امروز چهارده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:37:39 قیمت یورو 288,630 دویست و هشتاد و هشت هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 335,920 سیصد و سی و پنج هزار و نه صد و بیست ریال