دلار امروز 237,740 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 237,740 ریال امروز پانزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:48 قیمت یورو 286,410 دویست و هشتاد و شش هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 329,840 سیصد و بیست و نه هزار و هشت صد و چهل ریال