دلار امروز 237,488 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 237,488 ریال امروز نوزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:36:07 قیمت یورو 285,008 دویست و هشتاد و پنج هزار وهشت ریال قیمت پوند 336,300 سیصد و سی و شش هزار و سیصد ریال