دلار امروز 237,480 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 237,480 ریال امروز هجده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:36:31 قیمت یورو 285,990 دویست و هشتاد و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 337,510 سیصد و سی و هفت هزار و پانصد و ده ریال