دلار امروز 237,470 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 237,470 ریال امروز هفده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:31:56 قیمت یورو 285,460 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 330,010 سیصد و سی هزار وده ریال